Jak powinny być traktowane podręczniki szkolne?

Z pedagogicznego punktu widzenia rola podręcznika szkolnego wymaga rozważenia w świetle dzisiejszych intensywnych zmian w charakterze układów między nauczycielami, uczniami i narzędziami uczenia się. Teorie procesu uczenia się odchodzą od orientacji na uczenie się, ponieważ okoliczności, w których szkoły pełnią swoją funkcję, ustanawiają nowe hierarchie. Niemniej jednak, podręczniki szkolne dalej pozostają bardzo ważnym narzędziem.

Jaka jest rola podręcznika w uczeniu się?

W sytuacji edukacji równoległej, napędzanej przez różne instytucje kulturalne i dysponujące mediami, uczenie się staje się procesem ciągłym. Szkoła, jako instytucja kultury literackiej, staje przed koniecznością regulacji tego procesu, wyposażenia ucznia w sposób orientacji i uczestnictwa w tej kulturze:

  • w niezbędną wiedzę,
  • w umiejętności interpretacyjne,
  • w zdolność oceny i wyboru.

W tej sytuacji podręczniki szkolne, czyli narzędzia dydaktyczne, nabierają zupełnie nowego znaczenia: przestają być głównym źródłem informacji, a przejmuje zadanie aktywizowania i stymulowania pracy umysłowej.

Kiedy podręcznik są skuteczne?

Można to osiągnąć poprzez wzmocnienie głównej roli pomocy dydaktycznych i ekspresyjnych rozwiązań edytorskich, a jeszcze bardziej dzięki takim staraniom w zakresie struktury materiału, które mogą wyzwalać impulsy badawcze, stymulować działania transformacyjne, budzić zainteresowania i chęć samokształcenia.

Podręczniki do przedmiotów humanistycznych


Podkreśla się szerokie tło ogólnokulturowe podręczników szkolnych do przedmiotów humanistycznych (obejmujące zjawiska teatru, filmu, prasy, masy kulturowej), wsparte lingwistycznym i semiotycznym ujęciem kodów komunikacyjnych działających w tym obszarze (język, znak teatralny, obraz mowy) – a z drugiej strony jej ogólne ukierunkowanie na cele edukacyjne, takie jak nauczanie, rozwijanie umiejętności i kompetencji. Ze względu na wielość źródeł wpływu na edukację, podręcznik powinien informować o tym, w jaki sposób ludzie zdobywają wiedzę o swoim pochodzeniu kulturowym, jak ta wiedza może być użytecznie przetwarzana i selekcjonowana oraz jak może być zastosowana w praktyce. Powinna więc rozwijać swoją funkcję metodyczną, motywując jednocześnie uczącego się do poszerzania zakresu i podnoszenia jakości jego uczestnictwa w dziedzictwie kulturowym. System kultury wizualnej, na którym opiera się współczesna edukacja, rozszerza zakres informacji wymaganych przez podręcznik.